top of page
  • Grey Ray Stationery

5 ไอเดียถังขยะที่จะทำให้คุณอยากแยกขยะมากขึ้นคุณใส่ใจการแยกขยะมากแค่ไหน?


ในยุคที่กระแสสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง หลายประเทศเริ่มหันมาปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งการลดใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้หลอด การแยกขยะ วันนี้เราจะพาไปชมดีไซน์ถังขยะแปลกใหม่จากทั่วโลกที่ทำให้คนสนใจเรื่องขยะมากขึ้น