top of page
  • Writer's pictureGREY RAY

บรรยาย : "งานออกแบบที่มีจิตสำนึก" มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ขอขอบคุณ อ.ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เชิญ คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งและผู้กำกับการออกแบบของแบรนด์ GREY RAY ไปเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนศ.(ปริญญาโท)ในวิชา DESIGN STUDIO FOR BUSINESS เกี่ยวกับ "งานออกแบบที่มีจิตสำนึก" เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พศ. 2561