top of page
  • Writer's pictureGREY RAY

Life Planner Sticker | ชนิดและวิธีใช้LIFE PLANNER STICKER ภายใน LIFE PLAN SET ของแบรนด์ GREY RAY ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน LIFE PLANNER STICKER เป็นแพลนเนอร์ที่อยู่ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ ที่สามารถลอกแล้วแปะใหม่ได้ เราสามารถเลือกหัวข้อที่เราอยากใช้ มาแปะในสมุด LIFEBOOK ของเรา เพื่อ Design การจดบันทึกของตัวเองได้อย่างอิสระ และสามารถจัดการ "ชีวิต"และการใช้จ่ายของคุณให้ง่ายขึ้นและลงตัว

 

SET - A : “NEW GOAL, NEW LIFE” ( ตั้งเป้าหมายชีวิต เปลี่ยนแปลงชีวิต )